Hosting, domeny, certyfikaty SSL
Hosting, domeny, certyfikaty ssl - netwave.pl
Od 2005 roku...
 • Jak dostać 6 miesięcy abonamentu na konto hostingowe w prezencie? To bardzo proste, przenieś do nas hosting od innego operatora.
  Przenieś hosting i zyskaj
  6 miesięcy abonamentu za darmo.
 • Promocja na hosting. Wybierz pakiet waveS, waveM, waveL, waveXL lub waveXXL z dowolną domeną .PL (polską) lub .EU (europejską) na 1 rok gratis.
  Hosting + domena gratis
  Pakiety od 50.00 zł netto/rok.
 • Kodów rabatowych na hosting szukaj na naszej stronie internetowej, Facebooku, Twitterze, Google+ lub zapisz się do newslettera.
  Rabaty na hosting
  Nawet 50% taniej z kodem rabatowym.
Regulamin usługi w netwave.pl

Hosting - regulamin:

I. Definicje
 1. Niniejszy Regulamin, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług hostingowych, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicje:
  1. Usługodawca - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, tj. Artur Kuta wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod nr 121873 oraz Michał Twaróg wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem 121872, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Netwave s.c. Artur Kuta, Michał Twaróg, ul. Startowa 17b/7, 80-461 Gdańsk,
  2. Klient - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) korzystający z Usług hostingowych, podmiot który zawarł umowę o świadczenie Usług hostingowych lub też podmiot na rzecz którego została zawarta taka umowa, posiadający siedzibę lub adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę lub na rzecz którego zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług hostingowych, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Usługi hostingowe - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegające na udostępnieniu Klientowi za pośrednictwem sieci Internet części powierzchni dyskowej serwera i uruchomieniu na nim określonych usług, zgodnie z parametrami danej Usługi hostingowej podanymi w specyfikacji danej usługi na Stronach internetowych Usługodawcy,
  5. Okres abonamentowy - okres określony w ofercie Usługodawcy, zamieszczonej na Stronie internetowej Usługodawcy, na który Klient zawarł na warunkach niniejszego Regulaminu umowę o świadczenie Usługi hostingowej,
  6. Opłata abonamentowa – wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie Usług hostingowych według cennika obowiązującego w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia,
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin,
  8. Strona internetowa Usługodawcy – strona o adresie: https://www.netwave.pl,
  9. Zamówienie – formularz rejestracji i zamówienia znajdujący się na Stronie internetowej Usługodawcy.
II. Warunki zawierania i rozwiązania umowy
 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług hostingowych, polega na wypełnieniu przez Klienta i akceptacji przez Usługodawcę Zamówienia znajdującego się na Stronach internetowych Usługodawcy, zapoznaniu się z Regulaminem oraz innymi postanowieniami, stanowiącymi elementy umowy i akceptacją ich treści przez Klienta.
 2. Klientowi, który zawarł umowę o świadczenie Usług hostingowych, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego Klientom na stronach internetowych Usługodawcy, lub poprzez przesłanie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie Usług hostingowych przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego Klientom na stronach internetowych Usługodawcy, lub poprzez przesłanie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca dokonuje zwrotu na rzecz Klienta uiszczonej Opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z Usługi hostingowej.
 5. Umowa o świadczenie usług hostingowych zawierana jest na Okres abonamentowy wskazany na Stronie internetowej Usługodawcy.
 6. Niezwłocznie po odstąpieniu od zawartej umowy Usługodawca usuwa wszystkie dane umieszczone na wydzielonej dla Klienta powierzchni dyskowej serwera.
 7. Umowa wygasa z dniem zakończenia okresu próbnego wobec nie uiszczenia Opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego Okresu abonamentowego.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności zawartych w pkt 5 ust 2 Regulaminu. W takim przypadku Usługodawca nie będzie miał obowiązku zwrotu uiszczonej Opłaty abonamentowej na rzecz Klienta za okres, którym Usługa hostingowi nie będzie wykonywana. W przypadku gdy Klientem jest Konsument, a Usługodawca rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, wówczas Usługodawca dokona na rzecz Klienta – Konsumenta zwrotu uiszczonej Opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z Usług hostingowych.
III. Składanie Zamówień i uruchamianie Usług hostingowych
 1. Klient zobowiązuje się do podania w Zamówieniu danych wymaganych przez Usługodawcę, zgodnych z rzeczywistością.
 2. Z chwilą założenia Zamówienia Klient oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy, w tym z treścią Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu wykonywania zawieranej umowy,
  4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę.
 3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy, w przypadku:
  1. uzasadnionego podejrzenia, iż dane podane przez Klienta są niezgodne z rzeczywistością,
  2. nie potwierdzenia w terminie 3 dni od wezwania danych osobowych Klienta podanych w Zamówieniu w sposób określony przez Usługodawcę,
  3. wcześniejszego rozwiązania umowy z Klientem przez Usługodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,
  4. gdy zachodzi uzasadniona obawa, że Usługi hostingowe wykorzystywane będą do celów niezgodnych z przeznaczeniem i charakterem usługi, w szczególności gdy będą wykorzystywane przez Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Usługodawcy lub innych podmiotów, a także gdy zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą usługi dokonywane będą działania stanowiące czyny zabronione (np. przesyłana będzie korespondencja o charakterze masowym tzw. SPAM),
  5. gdy Klient korzystał uprzednio z Usług hostingowych w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub jeżeli naruszył podczas składania Zamówienia albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązujące,
  6. niedostarczenia Usługodawcy w oznaczonym przez niego terminie dokumentów, o których mowa w punkcie następnym.
 4. Klient zobowiązuje się przesłać Usługodawcy, w terminie 3 dni roboczych od wezwania, kopie dokumentów potwierdzających podane przez niego dane w formularzu Zamówienia.
 5. Rozpoczęcie świadczenia Usług hostingowych na rzecz Klienta następuje niezwłocznie po założeniu Zamówienia przez Klienta i akceptacji formularza Zamówienia przez Usługodawcę.
 6. Usługi hostingowe są świadczone przez bezpłatny okres próbny wynoszący 7 dni od daty akceptacji Zamówienia przez Usługodawcę. Jeżeli w tym czasie Usługodawca uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty Opłaty abonamentowej, Usługa hostingowa przedłuża się o długość opłaconego Okresu abonamentowego.
IV. Płatności i formy rozliczenia
 1. Płatność za Usługi hostingowe świadczone przez Usługodawcę należy wnosić z góry za cały okres rozliczeniowy – Okres abonamentowy.
 2. Datą zapłaty Opłaty abonamentowej jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. Wpłaty Opłaty abonamentowej należy wnosić za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy Usługodawcy.
 4. Wysokość pierwszej Opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia. Termin płatności pierwszej Opłaty abonamentowej wynosi 7 dni od daty złożenia Zamówienia.
 5. Usługodawca wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta infomację o płatności niezwłocznie po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Z chwilą zaksięgowania wpłaty Opłaty abonamentowej na rachunku bankowym, Usługodawca wystawi fakturę VAT z datą otrzymania wpłaty.
 7. Klient zobowiązany jest do dokonywania terminowej płatności za zamówione usługi na podstawie informacji o płatności wystawionej przez Usługodawcę.
 8. Przekroczenie okresu próbnego, o którym mowa w pkt 3 ust 6 Regulaminu i brak dokonania wpłaty Opłaty abonamentowej w tym terminie skutkować będzie blokadą Usługi hostingowej na kolejne 2 dni. Otrzymanie przez Usługodawcę w tym okresie potwierdzenia wpłaty Opłaty abonamentowej spowoduje odblokowanie dostępu do Usługi hostingowej. Po bezskutecznym upływie w/w terminu nastąpi usunięcie aktywowanej Usługi hostingowej.
 9. W okresie trwania Okresu abonamentowego możliwa jest zmiana na wniosek Klienta posiadanego pakietu hostingowego, tj. przejście z pakietu o niższej cenie na pakiet o wyższej cenie z zachowaniem obowiązującego Okresu abonamentowego. W takim przypadku Klient wnosi opłatę w kwocie równej różnicy pomiędzy Opłatą abonamentową za pakiet o wyższej cenie obliczoną proporcjonalnie do okresu pozostałego do upływu Okresu abonamentowego a niewykorzystaną Opłatą abonamentową za pakiet w niższej cenie. Okres ważności Usługi hostingowej pozostaje bez zmian.
 10. Opłata za Usługę hostingową wnoszona przez Klienta nie uwzględnia kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z Usługi hostingowej, rejestracji i utrzymania domen internetowych, projektowania i modyfikacji stron internetowych, konfiguracji oprogramowania itp. Właściwe korzystanie z Usługi hostingowej wymaga od Klienta posiadania odpowiedniej wiedzy oraz zasobów sprzętowych i oprogramowania.
 11. Klient ponosi koszty (opłata za przelew) zwrotu przez Usługodawcę na rzecz Klienta wpłaconej przez Klienta całej lub części Opłaty abonamentowej, której obowiązek zwrotu powstał na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient.
 12. Klient oświadcza, ze akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej przez Usługodawcę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, nr 249, poz. 1661).
V. Warunki świadczenia Usług hostingowych
 1. Klient może korzystać z Usługi hostingowej wyłącznie w zakresie określonym w jej specyfikacji umieszczonej na Stronie internetowej Usługodawcy i Regulaminie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania oprogramowania instalowanego przez Klienta, a także skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł dostępu umożliwiających zmianę konfiguracji Usługi hostingowej lub zawartości plików i baz danych umieszczonych na serwerze.
 2. Klient zobowiązuje się korzystać z Usługi hostingowej zgodnie z jej przeznaczeniem i nie podejmować działań polegających na:
  1. umieszczaniu na serwerze treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne oprogramowanie, gry, filmy, muzykę oraz linków (odnośników) do nich, nawołującymi do przemocy, nienawiści, zawierającymi sceny pornograficzne z udziałem dzieci lub zwierząt, zawierających treści faszystowskie, rasistowskie), normami społecznymi i obyczajowymi,
  2. działaniu na szkodę innych użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania masowej korespondencji, tzw. SPAM), a także podejmowaniu innych działań na szkodę Usługodawcy,
  3. umieszczeniu na serwerze takich elementów, jak np. trackery sieci P2P, serwery proxy, programy typu RapidLeech, strony o tematyce warezowej, gry przeglądarkowe, pliki wykorzystywane przez inne serwery nie administrowane przez Usługodawcę (np. zdjęcia w serwisach aukcyjnych), chyba że specyfikacja danej Usługi hostingowej dopuszcza takie działania,
  4. przeniesieniu na osoby trzecie prawa do korzystania z Usługi hostingowej bez zgody Usługodawcy,
  5. świadome powodowanie niestabilności systemu Usług hostingowych za pomocą mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach usługi,
  6. naruszeniu praw osób trzecich, w szczególności naruszaniu praw autorskich.
 3. Usługodawca ma prawo w każdym czasie wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia techniczne mające na celu uniemożliwienie Klientowi podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 4. W razie zawinionego przez Usługodawcę braku ciągłości w dostarczaniu Usług hostingowych, trwającego ponad 24 godziny, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia Okresu abonamentowego o 30 dni za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres wskazany powyżej.
 5. Usługodawca tworzy kopię zapasową danych umieszczonych na serwerze co najmniej raz w tygodniu, zgodnie ze specyfikacją danej Usługi hostingowej, z której w przypadku awarii powstałej z winy Usługodawcy przywracane są dane bez dodatkowej opłaty.
 6. Usługodawca udostępnia w ramach Usługi hostingowej mechanizmy informatyczne pozwalające na samodzielne tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie z niej danych przez Klienta. Usługodawca zaleca Klientowi tworzenie własnej kopii zapasowej za pomocą udostępnionych mechanizmów informatycznych. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klienta, Usługodawca może odtworzyć dane z posiadanej przez siebie kopii zapasowej na koszt Klienta, zgodnie z obowiązującym w dniu zawarcia umowy cennikiem Usługodawcy.
 7. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu kalendarzowym przewidzianego w specyfikacji danej Usługi hostingowej miesięcznego limitu transferu danych, Usługodawca wstrzymuje się z dalszym świadczeniem usługi hostingowej na rzecz Klienta do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przekroczenie limitu transferu danych. Klient jest wcześniej automatycznie powiadamiany o kończącym się limicie transferu danych. W przypadku zmiany, na wniosek Klienta, posiadanego pakietu hostingowego na pakiet o wyższym limicie transferu danych na zasadach określonych w Regulaminie, Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zlecenia zmiany posiadanego pakietu hostingowego przywraca normalne funkcjonowanie Usługi hostingowej. Klient może również dokupić dodatkowy transfer danych do wykorzystania w danym miesiącu rozliczeniowym, zgodnie z ofertą i cennikiem zamieszczonym na Stronie internetowej Usługodawcy. W takim przypadku, Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od Klienta na dodatkowy pakiet usług, uruchomi dodatkowy zamówiony transfer danych.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego zaprzestania świadczenia Usługi hostingowej w celach rozbudowy systemu, konserwacji sprzętu lub aktualizacji oprogramowania, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku gdy przerwa w świadczeniu Usługi hostingowej przekroczy 24 godziny, zastosowanie znajduje pkt 5 ust 4 Regulaminu.
  2. wysyłania na konta poczty elektronicznej podane przez Klienta w panelu administracyjnym komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi hostingowej.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki będzie wykorzystywana Usługa hostingowa, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na serwerze Klienta.
 10. Wysokość roszczenia Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości wniesionej przez Klienta Opłaty abonamentowej za świadczenie Usługi hostingowej za Okres abonamentowy, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą roszczenia. Powyższe ograniczenia nie dotyczą Konsumenta.
 11. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
 12. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach swoich danych osobowych podanych podczas procesu składania Zamówienia.
VI. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca
 1. Do uruchomienia i korzystania z Usług hostingowych niezbędny jest komputer podłączony do Internetu obsługujący przeglądarkę internetową uaktualnioną do jej najnowszej wersji. Do wymiany plików z serwerem potrzebny jest program zwany klientem FTP (File Transfer Protocol).
VII. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacja składana przez Klienta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi hostingowej, musi być sporządzona w formie pisemnej i określać:
  1. Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę i typ Usługi hostingowej, której dotyczy reklamacja,
  3. przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające jej wniesienie.
 2. Reklamację należy przesłać listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Klientowi listem poleconym odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji i jego uzasadnienie.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2014 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Usługodawcą.
 2. Usługodawca może w trakcie trwania umowy wprowadzić nowy Regulamin świadczenia usług hostingowych albo dokonać zmian w treści obowiązującego Regulaminu.
 3. O wprowadzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi dotychczasowego Klienta przesyłając mu na wskazany przez niego do korespondencji adres poczty elektronicznej e-mail z treścią nowego regulaminu (a w przypadku zmiany regulaminu z informacją o wprowadzonych zmianach) i odnośnik do strony internetowej zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzane zmiany wraz z pouczeniem o treści ust 4 poniżej.
 4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronach internetowych Usługodawcy w stosunku do dotychczasowych Klientów, o ile Klient, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
 5. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej z Klientem umowy o świadczenie Usług hostingowych wymaga zgody Usługodawcy.
 6. Do umów zawartych z Usługodawcą na podstawie Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 8. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy o świadczenie Usług hostingowych przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, wskazanego w pkt 7 Regulaminu.
 9. Wszelkie spory mogące wynikać z umowy o świadczenie Usług hostingowych, których nie uda się rozwiązać w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
Nowości w netwave.pl
 • Nowy serwer, 50% rabatu na hosting - Dziś z okazji uruchomienia nowego serwera mamy niespodziankę. Do Państwa dyspozycji przekazujemy jednorazowe kody rabatowe na hosting z podniesionym limitem dostępnej pamięci dla PHP (memory_limit 256 MB). Kody upoważniają do 50% rabatu na pierwszy rok korzystania z usługi i nie mogą być łączone z innymi promocjami. Ilość kodów ograniczona. 6SW9EJX9JR J6C9FNC3GS...  YKKFPNXKUM 9WGB2GKP1D LZK8GG3424 R33DQXC4SD BKLNBWPBE8 F2P5143K6F 9MGI1H466E A5BNAN93UD 89RJIAKK1J 41ZA9BEK3Z XLN75P48H9 5LXCDIP186 Q1CEFYRME9 XJMWI9HS5E 4572UZ87U3 SHC2Y6HAFY HWEJYX5Z2K LRZEB3G9Q3 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji...
 • Poradnik: jak ustawić nowe hasło do konta hostingowego. - Uwaga, aby uniknąć problemów z resetem hasła prosimy, aby w panelu zarządzania kontem hostingowym w dziale „Informacje kontaktowe” był ustawiony zawsze aktualny adres e-mail. W celu ustawienia nowego hasła do konta hostingowego prosimy o wejście na stronę logowania poprzez wpisanie w oknie przeglądarki adresu: http://www.nazwa-domeny.pl/cpanel. W kolejnych...  krokach prosimy o: Kliknięcie przycisku: Zresetuj hasło pod przyciskiem: Logowanie. Podanie loginu do konta hostingowego (login jest stały i niezmienny) oraz kliknięcie przycisku: Zresetuj hasło. Wpisanie adresu mailowego zdefiniowanego w panelu zarządzania kontem (system podpowiada pierwsze i ostatnie znaki adresu) oraz kliknięcie przycisku: Wyślij kod zabezpieczeń. Sprawdzenie poczty w celu odczytania kodu zabezpieczającego wysłanego w wiadomości e-mail. Wprowadzenie otrzymanego kodu oraz kliknięcie w przycisk: Prześlij Dwukrotne, w celu uniknięcia ew. pomyłek, wprowadzenie nowego hasła i zatwierdzenie operacji kliknięciem w przycisk: Ustaw hasło. System informuje użytkownika konta hostingowego o każdej zmianie hasła wysyłając na adres e-mail stosowne potwierdzenie.
 • Poradnik: jak zmienić wersje PHP konta - W celu zmiany wersji PHP dla całego konta po zalogowaniu do panelu prosimy: Kliknąć ikonkę: Select PHP Version lub Wybór wersji PHP. Wybrać nową wersję z rozwijanego menu. Potwierdzić wybór nowej wersji PHP klikając: Set as current lub Ustaw jako bieżącą. Zapis zmian zostanie potwierdzony stosownym komunikatem. W tym samym oknie można zarządzać dodatkowymi...  rozszerzeniami PHP (OPcache itp.) wybierając je z listy poniżej wyboru wersji PHP. Zmiany należy potwierdzić klikając przycisk "Zapisz" pod listą rozszerzeń. Więcej informacji w dziale: hosting - pomoc.
 • Zmiany w promocjach na hosting, domeny i certyfikaty SSL - Z dniem 06 lipca 2017 roku zakończone zastają następujące promocje: Certyfikat SSL do konta 30% taniej - cena rejestracji 70 zł/netto, Domeny .EU za dychę - cena rejestracji 8.13 zł/netto. Jednocześnie informujemy, że ceny rejestracji wyżej wymienionych usług będą utrzymane na poziomie obowiązującym w trakcie trwania promocji. Wznawiamy także promocję...  na hosting - regulamin promocji. Od dziś każde konto hostingowe przeniesione od innego operatora będzie premiowane dodatkowymi 6 miesiącami abonamentu gratis. . Serdecznie zapraszamy do zamawiania usług i przenoszenia kont.
 • RapidSSL do konta 30% taniej - Zamawiając teraz dowolne konto hostingowe z naszej oferty można w zamian dobrze już znanej promocji "Hosting z domeną gratis" wybrać nową "Certyfikat SSL do konta 30% taniej". Ze względu na pojawiające się, w przeglądarkach internetowych, ostrzeżenia o nie zabezpieczeniu stron zawierających formularze (rejestracji, logowania, itp.) zapraszamy do skorzystania...  z nowej promocji. Szczególnie zachęcamy właścicieli sklepów internetowych. Promocje nie łączą się ze sobą i kodami rabatowymi na hosting.
 • Poradnik: problem z połączeniem FTP programem Filezilla - Jeżeli podczas próby połączenia FTP programem FileZilla następuje blokada dostępu do serwera należy zmienić ustawienia programu: Serwer: podajemy nazwę konta lub domeny. Port: ustawiamy port 21. Protokół: wybieramy opcje FTP - protokół transferu plików. Szyfrowanie: wybieramy opcje Używaj tylko zwykłego FTP. Po odczekaniu 10 minut na automatyczne zdjęcie...  blokady przez serwer należy ponowić próbę połączenia z FTP. Więcej informacji w dziale: hosting - pomoc.
 • 20% rabatu na hosting do końca 2016 roku - Uwaga, do końca 2016 roku można zamówić nowy hosting ( dowolne pakiety) z 20% rabatem na pierwszy rok korzystania z usługi. W celu otrzymania zniżki wystarczy w formularzu zamówienia nowego konta hostingowego podać kod rabatowy: XXD5536RET. Kody rabatowe nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny. Oferta ograniczona czasowo. Serdecznie zapraszamy do skorzystania...  z promocji...
 • Black Friday, 50% rabatu na hosting - Uwaga, od dziś do 27 listopada 2016 roku, każdy kto zamówi nowy hosting (pakiety: waveXS, waveS, waveM, waveL, waveXL lub waveXXL) i podczas składania zamówienia poda kod: blackfriday otrzyma od nas 50% rabatu na swoje zamówienie. Kod rabatowy nie może zostać zamieniony na ekwiwalent pieniężny. Oferta ograniczona czasowo. Serdecznie zapraszamy do skorzystania...  z promocji...
 • 6 miesięcy hostingu za darmo - Uwaga, każdy kto wykupi hosting (pakiety: waveXS, waveS, waveM, waveL, waveXL lub waveXXL) w naszej firmie oraz prześle w formie elektronicznej dokument potwierdzający posiadanie aktualnie opłaconego konta hostingowego u innego usługodawcy otrzyma sześć dodatkowych miesięcy (pół roku) abonamentu gratis. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji......  Uwaga, każdy kto wykupi hosting (pakiety: waveXS, waveS, waveM, waveL, waveXL lub waveXXL) w naszej firmie oraz prześle w formie elektronicznej dokument potwierdzający posiadanie aktualnie opłaconego konta hostingowego u innego usługodawcy otrzyma sześć dodatkowych miesięcy (pół roku) abonamentu gratis. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji...
 • Nowe kody rabatowe na hosting - Tylko teraz przy wybraniu pakietu: waveS, waveM, waveL, waveXL lub waveXXL można skorzystać ze specjalnego 50% rabatu. Jednorazowe kody rabatowe upoważniają do rabatu na pierwszy rok korzystania z usługi i nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny. Ilość kodów ograniczona. 6RUY45ZGQX - wykorzystany 6NKRTL8LPJ - wykorzystany PIBLZ14AHA - wykorzystany U94D894R29...  - wykorzystany 6RBRS1PX2D - wykorzystany Z9TAB3SRTY - wykorzystany T1E1Z9PJF9 - wykorzystany S9ZAMN6WBW - wykorzystany T3CYZ981C5 - wykorzystany 8NF5P72A4D - wykorzystany Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji...
 • Hosting z domeną od 50zł - Już od 3 lipca wprowadzamy nowa promocję dzięki której kupując hosting za minimum 50zł netto można otrzymać od nas domenę polską lub europejską na pierwszy rok gratis. Bez ukrytych kosztów, bez konieczności przedłużania. Więcej informacji dotyczących promocji na hosting z domeną za 0zł na: http://www.netwave.pl/hosting/promocje.html. Serdecznie zapraszamy...  do skorzystania z promocji...
 • Oferujemy kompleksowe rozwiązania internetowe takie jak: hosting, rejestracja domeny, projektowanie stron www oraz sklepów internetowych. We offer complex Internet solutions such as hosting, domain registration, webdesign and e-shop projects. We also offer aditional services: website translation. Gdańsk, Sopot, Gdynia, trójmiasto, hosting, domeny, certyfikaty SSL, tani hosting, tanie domeny, polskie domeny, dobry hosting, polskie domeny, domeny tanio,
Hosting \ Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005 - 2018 \ Netwave s.c.