Hosting, domeny, certyfikaty SSL
Hosting, domeny, certyfikaty ssl - netwave.pl
Od 2005 roku...
 • Prawdopodobnie najtańsze domeny globalne na rynku mogą być Twoje. Bez promocji, ukrytych kosztów, bez konieczności przedłużania.
  Tanie domeny globalne
  już od 25.00 zł netto/rok.
 • Zarejestruj popularną domenę europejską .EU w nowej, obniżonej cenie. Ponadto 360 innych typów domen internetowych do wyboru.
  Tanie domeny .EU
  już od 8.13 zł netto/rok.
 • Promocja na hosting. Wybierz pakiet waveS, waveM, waveL, waveXL lub waveXXL z dowolną domeną .PL (polską) lub .EU (europejską) na 1 rok gratis.
  Hosting + domena gratis
  Pakiety od 50.00 zł netto/rok.
Regulamin usługi w netwave.pl

Domeny - regulamin:

I. Definicje
 1. Niniejszy Regulamin, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług rejestracji Domen internetowych, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicje:
  1. Usługodawca - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, tj. Artur Kuta wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod nr 121873 oraz Michał Twaróg wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem 121872, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Netwave s.c. Artur Kuta, Michał Twaróg, ul. Startowa 17b/7, 80-461 Gdańsk,
  2. Klient - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną), zlecający Usługodawcy w imieniu własnym lub innego podmiotu rejestrację Domeny internetowej, któremu Usługodawca będzie wystawiał faktury za rejestrację i utrzymanie zgłaszanej Domeny internetowej,
  3. Abonent – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) na rzecz którego Domena internetowa ma być zarejestrowana i którego dane zostały podane we Wniosku o rejestrację Domeny jako dane Abonenta domeny,
  4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Domena internetowa – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora,
  6. Domena polska – domena internetowa z rozszerzeniem pl., domena funkcjonalna (np. z rozszerzeniem com.pl), domena regionalna (np. z rozszerzeniem bialystok.pl), domena, o której mowa w pkt III ust 3 Regulaminu,
  7. Domena europejska – domena internetowa z rozszerzeniem eu.,
  8. Domena globalna - Domena internetowa z rozszerzeniem .co, .com, .net, .info, .biz, .org.
  9. Domena narodowa - Domena internetowa z rozszerzeniem innym niż Domena polska.
  10. Rejestrator – podmiot odpowiedzialny za rejestrację Domen internetowych, zarządzający plikiem strefy dla niej (np. NASK, Internic),
  11. NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa, Rejestrator Domen w strefie .pl (.pl, domeny funkcjonalne np.com.pl, domeny regionalne np.waw.pl),
  12. Onlinenic - Rejestrator Domen globalnych (.co, .com, .net, .org, .info, .biz), OnlineNic INC., 2315 26th Ave., San Francisco, CA 941 16, USA, tel. (US) +1.415-665-6387, fax +1.415-665-7168,
  13. KeySystems - Rejestrator Domen globalnych, europejskich i narodowych, Key-Systems GmbH, Prager Ring 4-12, 66482 Zweibruecken, Niemcy, tel. +49 (0)6332 79 18 70, fax +49 (0)6332 79 18 71,
  14. EURid - Rejestrator Domen europejskich, EURid Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgia, tel. +32 (0)2 401 27 50, fax +32 (0)2 401 27 51,
  15. rejestracja Domeny - umieszczenie nazwy Domeny w odpowiednim dla niej pliku strefy wraz z przypisanymi do niej adresami nameserverów,
  16. Whois - baza danych dostępna przez WWW umożliwiająca sprawdzenie danych Abonenta Domeny,
  17. Okres rejestracji Domeny - okres określony w ofercie Usługodawcy, zamieszczonej na Stronie internetowej Usługodawcy, na który Klient zawarł na warunkach niniejszego Regulaminu umowę o rejestrację Domeny internetowej,
  18. Opłata za rejestrację – wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie usługi rejestracji Domeny internetowej według cennika obowiązującego w dniu zgłoszenia Domeny do rejestracji,
  19. Panel administracyjny - panel administracyjny udostępniony Klientowi przez Usługodawcę na platformie internetowej za pośrednictwem którego Klient może składać Wnioski o rejestrację Domeny i zarządzać Domenami.
  20. Regulamin – niniejszy Regulamin,
  21. Strona internetowa Usługodawcy – strona o adresie: www.netwave.pl,
  22. Wniosek o rejestrację Domeny – formularz rejestracji znajdujący się na Stronie internetowej Usługodawcy,
  23. AuthInfo/AuthCode - kod jednoznacznie autoryzujący domenę, który jest wymagany do transferu.
II. Warunki zawierania i rozwiązania umowy
 1. Złożenie Wniosku o rejestrację Domeny jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta, oraz z upoważnieniem Usługodawcy do zawarcia umowy o rejestrację Domeny pomiędzy Abonentem a Rejestratorem na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora.
 2. W celu rejestracji Domeny, Usługodawca, działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta, (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Abonenta lub za pośrednictwem Klienta) z odpowiednim Rejestratorem domen.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia Usługodawcy reprezentacji przy rejestracji Domeny. Upoważnienie udzielone Klientowi przez Abonenta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji Domeny, w tym w szczególności:
  1. do podania danych osobowych Abonenta – osoby fizycznej oraz wyrażenie zgody w imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w Regulaminie,
  2. do udzielenia Usługodawcy dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji Domeny w imieniu Abonenta.
 4. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę na skutek zlecenia rejestracji Domeny bez upoważnienia Abonenta oraz podania danych osobowych Abonenta bez upoważniania lub z przekroczeniem jego zakresu.
 5. Z chwilą założenia Wniosku o rejestrację Domeny Klient oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy, w tym z treścią Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu wykonywania zawieranej umowy,
  4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę.
 6. Klientowi, który zawarł umowę o rejestrację Domeny, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego Klientom na stronach internetowych Usługodawcy, lub poprzez przesłanie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ma prawo do rezygnacji z rejestracji zgłoszonej Domeny w terminie 14 dni od jej zgłoszenia pod warunkiem, że nie została ona jeszcze zarejestrowana przez Usługodawcę u właściwego Rejestratora. W takim przypadku dokonana wpłata jest zwracana w całości na konto Klienta. Klient jednocześnie upoważnia Usługodawcę do automatycznej rejestracji Domeny po odnotowaniu wpłaty (w przypadku rezygnacji z rejestracji lub przedłużenia Domeny, o dokonaniu wpłaty Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Usługodawcy).
 7. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego Klientom na stronach internetowych Usługodawcy lub poprzez przesłanie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może odstąpić od umowy pod warunkiem, że do tej chwili nie został złożony u Rejestratora wniosek o rejestrację określonej Domeny. W przypadku odstąpienia od umowy w powyższym terminie, opłata jest zwracana w całości. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu rejestracji Domeny niezwłocznie po odnotowaniu wpływu opłaty na konto Usługodawcy, bez oczekiwania na upływ 14-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy.
 8. Rejestracja Domeny odbywa się na podstawie:
  1. zgłoszenia jej nazwy wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi Abonenta ze Strony internetowej Usługodawcy lub Panelu administracyjnego,
  2. pełnomocnictwa udzielonego przez Abonenta Domeny do reprezentowania go,
  3. dokonanej wpłaty Opłaty za rejestrację.
 9. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy, w przypadku:
  1. uzasadnionego podejrzenia, iż dane podane przez Klienta są niezgodne z rzeczywistością,
  2. nie potwierdzenia w terminie 3 dni od wezwania danych osobowych podanych we Wniosku o rejestrację Domeny w sposób określony przez Usługodawcę,
  3. wcześniejszego rozwiązania umowy z Klientem przez Usługodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient.
III. Rejestracja i utrzymywanie Domen internetowych
 1. Zgłoszenie i rezerwacja

  Zgłoszenie Domeny internetowej do rejestracji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy lub Panelu administracyjnego. Wyłącznie Domena polska zgłoszona do rejestracji jest automatycznie rezerwowana na okres 14 dni. Usługodawca zobowiązuje się do rejestracji wyłącznie Domen, które w tym okresie zostaną opłacone. W przypadku upływu okresu 14 dni rezerwacji, należy dokonać ponownego zgłoszenia Domeny polskiej ze Strony internetowej Usługodawcy. Domeny europejskie, globalne i narodowe nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów.
 2. Rejestracja.
  1. Informacje o Domenie zgłoszonej za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawcy, przechowywane są przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty Opłaty za rejestrację zgłoszonej Domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres e-mail Klienta faktury proforma.
  2. Rejestracja Domeny odbywa się w ciągu 24 godzin od czasu odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. Do 7 dni od daty otrzymania Opłaty za rejestrację Domeny zostanie wystawiona faktura VAT. Usługodawca może odmówić rejestracji Domeny co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem umowy jeśli:
   1. opłata za Domenę nie wpłynie na rachunek bankowy Usługodawcy w ciągu 14 dni od złożenia Wniosku o rejestrację Domeny,
   2. Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane (w celu ich potwierdzenia Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np. prowadzonej działalności w terminie 3 dni roboczych od doręczenia żądania),
   3. Domena jest już zarejestrowana,
   4. Abonent nie wypełnił prawidłowo Wniosku o rejestrację Domeny,
   5. Rejestrator odmówi rejestracji zgłoszonej Domeny.
  3. Rejestracja Domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem:
   1. danych osoby fizycznej wyłącznie za jej zgodą w ogólnodostępnej bazie Whois Rejestratora (wybór w czasie rejestracji Domeny),
   2. danych firmy lub innego podmiotu w każdym przypadku w ogólnodostępnej bazie Whois Rejestratora
  4. Abonent zgłaszając Domenę wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Whois Rejestratora (w przypadku osób fizycznych należy zaznaczyć odpowiednie pole jeśli tej zgody Abonent nie wyraża).
 3. Znaki narodowe

  Usługodawca rejestruje Domeny z polskimi znakami diakrytycznymi zgodnie ze standardem ACE - IDN. Oznacza on Domenę rozpoczynającą się od znaków "xn--", przygotowaną zgodnie ze standardem Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA), opisanym w dokumentach RFC 3490 (dostępny pod adresem http://www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt), RFC 3491 (dostępny w witrynie internetowej http://www.ietf.org/rfc/rfc3491.txt), RFC 3492 (dostępny w witrynie interetowej http://www.ietf.org/rfc/rfc3493.txt) oraz zgodnie z zasadami ustalonymi przez NASK i opisanymi w dokumencie "draft-bartosiewicz-idn-pltld-01.txt" dostępnym w witrynie internetowej:www.dns.pl/IDN.draft-bartosiewicz-idn-pl.txt. Jednocześnie informujemy, że przedmiotem umowy z Usługodawcą jest nazwa domenowa w ASCII z prefiksem "xn--", a nie jej postać Unikodowa. Abonent wyraża również zgodę na zmianę postaci ACE-IDN na inną w przypadku przyjęcia na świecie, jako standard innej postaci IDN.
 4. Zmiana danych Abonenta

  Zgłoszenie Domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta Domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta Domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez Panel administracyjny danej Domeny. Zgłoszone zmiany zapisywane są w rejestrze tymczasowym, a w trakcie ich wprowadzania generowany jest wniosek zmiany danych który należy dostarczyć do Usługodawcy w formie pisemnej tj. za pośrednictwem faxu, skanem, listem zwykłym). Usługodawca zobowiązuje się do wprowadzenia nowych danych do systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania pisemnego wniosku.
 5. Przedłużenie okresu ważności Domeny

  Usługodawca zobowiązuje się wysłać do Abonenta fakturę proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla Domeny na 21 dni przed terminem wygaśnięcia Okresu rejestracji. Abonent w przypadku chęci przedłużenia Domeny zobowiązany jest do opłacenia tej faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie Domena zostanie automatycznie zablokowana przez system Rejestratora domen. Długość okresu trwania blokady jest określana przez poszczególnych Rejestratorów domen i jest różna w odniesieniu do różnych typów domen. Szczegółowe informacje na temat długości okresów blokad znajdują się na stronie internetowej właściwego Rejestratora. Po upływie okresu blokady w którym nie wniesiono wymaganej Opłaty abonamentowej, Domena internetowa jest udostępniana do rejestracji osobom trzecim. W przypadku Domen polskich czas blokady wynosi 15 dni i w tym okresie Klient ma nadal możliwość przedłużenia Okresu rejestracji Domeny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie Domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie Okresu rejestracji Domeny. Za datę opłacanie Domeny uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną wartością wystawionej faktury. Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia Okresu rejestracji Domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 24 godzin od odnotowania wpłaty na rachunku bankowym.
 6. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta

  Abonent ma prawo do zmiany Klienta występującego w jego imieniu do Usługodawcy o rejestrację i utrzymanie Domeny. Zmiany tej można dokonać w każdej chwili po przesłaniu przez Abonenta wniosku o zmianę Klienta. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta zostanie dokonana przez Usługodawcę w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego wniosku.
 7. Przeniesienie Domeny do innego podmiotu niż Usługodawca (wydanie kodu Authinfo).
  1. Abonent może w każdej chwili przenieść Domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z Rejestratorem. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku o wydanie kodu Authinfo. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku zobowiązuje się do wydania kodów Authinfo w ciągu 48 godzin.
  2. W celu potwierdzania danych Abonenta Usługodawca może zażądać przesłania dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym, w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia żądania.
  3. Przeniesienia Domeny z Usługodawcy do innego Rejestratora można dokonać nie później niż na 3 tygodnie przed wygaśnięciem Okresu rejestracji Domeny i nie wcześniej niż na 4 tygodnie po jej rejestracji/odnowieniu.
 8. Przeniesienie Domeny do Usługodawcy od innego podmiotu
  1. Abonent Domeny może w każdej chwili przenieść Domenę od innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z Rejestratorem. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku oraz pełnomocnictwa do reprezentowania Abonenta przed Rejestratorem przez Usługodawcę oraz kodu Authinfo. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku oraz kodów Authinfo zobowiązuje się do rozpoczęcia procesu przeniesienia Domeny w ciągu 24 godzin. Zakończenie procesu przeniesienia Domeny zależy od zatwierdzenia procesu przeniesienia Domeny przez Klienta. Zatwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie przez Klienta na link przysłany mailem przez Rejestratora.
  2. Przeniesienia Domeny do Usługodawcy od innego Rejestratora można dokonać nie później niż na 3 tygodnie przed wygaśnięciem Okresu rejestracji Domeny i nie wcześniej niż na 4 tygodnie po jej rejestracji/odnowieniu.
  3. W przypadku przenoszenia Domeny z NASK oprócz wniosku należy przesłać również odpowiednie dokumenty:
   1. Jeżeli Abonentem Domeny jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: odpis z ewidencji działalności gospodarczej Abonenta Domeny, lub w przypadku działania Pełnomocnika, kopia pełnomocnictwa.
   2. Jeżeli Abonentem Domeny jest spółka cywilna: odpisy z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich Wspólników spółki cywilnej i umowę spółki cywilnej (fragment umowy zawierający informacje o składzie i sposobie reprezentacji spółki), a w przypadku działania przez pełnomocnika spółki, dokument pełnomocnictwa.
   3. Jeżeli Abonentem Domeny jest spółka handlowa (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna): podpis osoby lub osób umocowanych do reprezentowania spółki oraz kopia aktualnego odpisu z KRS.
  4. W przypadku przenoszenia Domeny z innego podmiotu do niego należy się zwrócić o wydanie kodu Authinfo.
  5. Domena globalna przenoszona od innego Rejestratora do Usługodawcy jest automatycznie przedłużana na kolejny okres rozliczeniowy. Domena europejska w chwili przeniesienia jest automatycznie przedłużana na okres rozliczeniowy rozpoczynający się od momentu przeniesienia. W przypadku nieudanego transferu Domeny od innego Rejestratora do Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się zwrócić opłatę za Domenę w pełnej wysokości.
 9. Inne prawa przysługujące Abonentowi:
  1. Abonent ma prawo do zmiany nazwy Domeny co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej Domeny i ponownym zarejestrowaniem z nową nazwą po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji,
  2. Zmiany delegacji Domeny (zmiana serwerów nazw),
  3. Usunięcia swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej Domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy pomiędzy Abonentem, a Usługodawcą.
IV. Dane osobowe
 1. Klient zobowiązuje się do podania we Wniosku o rejestrację Domeny danych wymaganych przez Usługodawcę, zgodnych z rzeczywistością.
 2. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta niezbędnych do wykonania usługi. Podanie następujących danych osobowych jest wymagane w celu rejestracji Domeny:
  1. nazwisko i imiona Abonenta,
  2. numer ewidencyjny PESEL lub inny numer ewidencyjny,
  3. adres zameldowania na pobyt stały,
  4. adres poczty elektronicznej Abonenta,
  5. numer telefonu kontaktowego oraz numer faksu jeżeli występuje.
 3. Podanie danych określonych w ust 2 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi.
 4. Klient jest zobowiązany zapewnić Abonentowi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że:
  1. Abonent wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę,
  2. Abonent został poinformowany o danych Usługodawcy, wskazanych w pkt. I. Regulaminu, celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Abonenta przez Usługodawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 – tj. z późn. zm.).
 6. Abonent ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. W celu wykonania usługi i w zakresie do tego niezbędnym, Usługodawca ma prawo przekazać dane osobowe Klienta lub Abonenta następującym podmiotom:
  1. Rejestratorowi domen polskich (NASK)
  2. Rejestratorowi domen europejskich (EURID)
  3. Rejestratorowi domen globalnych (OnlineNic, KeySystems)
  4. Rejestratorowi domen narodowych (KeySystems)
V. Obowiązek przestrzegania prawa
 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu z usługi przez Klienta lub Abonenta niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta lub Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Klienta lub Abonenta, Usługodawca ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
VI. Okres rejestracji Domeny
 1. Usługodawca rejestruje Domeny na Okres rejestracji Domeny wskazany na Stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Najmniejszą jednostką Okresu rejestracji Domeny jest 1 rok. Okres rejestracji Domeny z rozszerzeniem co.uk wynosi 2 lata.
 3. Okresy rejestracji Domeny liczone są od daty zarejestrowania Domeny.
VII. Płatności i formy rozliczenia
 1. Płatność za usługę rejestracji Domeny należy wnosić z góry.
 2. Datą zapłaty Opłaty za rejestrację Domeny jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. Wpłaty Opłaty za rejestrację Domeny należy wnosić za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy Usługodawcy.
 4. Opłata za rejestrację Domeny regulowana jest wg cennika znajdującego się na Stronie internetowej Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na ceny usług zamówionych przed zmianą. Rejestracja Domeny oraz przedłużenie okresu jej rejestracji odbywa się według aktualnego cennika oraz zasad określonych w Regulaminie.
 6. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane we Wniosku o rejestrację Domeny.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do wysłania pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta faktury pro forma w ciągu 2 dni roboczych od złożenia przez Klienta Wniosku o rejestrację Domeny.
 8. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty Opłaty za rejestracje Domeny, Usługodawca wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 9. Klient zobowiązany jest do dokonywania terminowej płatności za zamówione usługi na podstawie faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę.
 10. Wniosek o rejestrację Domeny nieopłacony w ciągu 14 dni od daty zamówienia usługi zostanie usunięty z kolejki do rejestracji, o czym Usługodawca poinformuje zgłaszającego wniosek za pomocą poczty elektronicznej. Usunięcie Wniosku o rejestracje Domeny z kolejki do rejestracji, oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Usługodawcą.
 11. Klient ponosi koszty (opłata za przelew) zwrotu przez Usługodawcę na rzecz Klienta wpłaconej przez Klienta całej lub części Opłaty za rejestrację, której obowiązek zwrotu powstał na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient.
 12. Klient oświadcza, ze akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej przez Usługodawcę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, nr 249, poz. 1661).
VIII . Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca
 1. Do uruchomienia i korzystania z usługi rejestracji Domeny niezbędny jest komputer podłączony do Internetu obsługujący przeglądarkę internetową uaktualnioną do jej najnowszej wersji.
IX. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacja składana przez Klienta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług rejestracji Domeny, musi być sporządzona w formie pisemnej i określać:
  1. Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja,
  3. przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające jej wniesienie.
 2. Reklamację należy przesłać listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Klientowi listem poleconym odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji i jego uzasadnienie.
X. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie należytej staranności w procesie rejestracji Domeny. W szczególności Usługodawca pod warunkiem zachowania należytej staranności, nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w rejestracji Domeny oraz zmian danych, na które została zarejestrowana Domena z przyczyn od siebie niezależnych, w tym z przyczyn leżących po stronie współpracujących Rejestratorów Domen.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Klienta lub Abonenta oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań Klienta lub Abonenta.
 4. Wysokość roszczenia Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości wniesionej przez Klienta Opłaty za rejestrację Domeny. Powyższe ograniczenia nie dotyczą Konsumenta.
XI. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2014 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Usługodawcą.
 2. Usługodawca może w trakcie trwania umowy wprowadzić nowy Regulamin świadczenia usług rejestracji Domen internetowych albo dokonać zmian w treści obowiązującego Regulaminu.
 3. O wprowadzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi dotychczasowego Klienta przesyłając mu na wskazany przez niego do korespondencji adres poczty elektronicznej e-mail z treścią nowego regulaminu (a w przypadku zmiany regulaminu z informacją o wprowadzonych zmianach) i odnośnik do strony internetowej zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzane zmiany wraz z pouczeniem o treści ust 4 poniżej.
 4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na Stronie internetowej Usługodawcy w stosunku do dotychczasowych Klientów, o ile Klient, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
 5. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług rejestracji Domeny wymaga zgody Usługodawcy.
 6. Do umów zawartych z Usługodawcą na podstawie Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 8. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług rejestracji Domen internetowych przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, wskazanego w pkt. X Regulaminu.
 9. Wszelkie spory mogące wynikać z umowy o świadczenie usług rejestracji Domen internetowych, których nie uda się rozwiązać w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
Nowości w netwave.pl
 • .games, .photo, .site, .yoga, .vacations - nowa oferta domen - Niezmiernie miło nam poinformować że od dziś za naszym pośrednictwem mogą Państwo rejestrować kolejne domeny globalne w 17 nowych, ciekawych rozszerzeniach. Do naszej oferty trafiają między innymi takie rozszerzenia domen jak: .games, photo, .photos, .restaurant, .site, .ski, .yoga, .vacations. Aktualne ceny nowych domen przedstawiamy poniżej. Serdecznie zapraszamy...  do rejestracji. Ile kosztują nowe domeny: Usługa: Rejestracja: Odnowienie: Transfer: Domena .games (1 rok):79.00 zł/netto99.00 zł/netto99.00 zł/netto Domena .photo (1 rok):129.00 zł/netto149.00 zł/netto149.00 zł/netto Domena .photos (1 rok):60.00 zł/netto115.00 zł/netto115.00 zł/netto Domena .recipes (1 rok):199.00 zł/netto219.00 zł/netto219.00 zł/netto Domena .repair (1 rok):129.00 zł/netto149.00 zł/netto149.00 zł/netto Domena .report (1 rok):89.00 zł/netto109.00 zł/netto109.00 zł/netto Domena .rentals (1 rok):129.00 zł/netto149.00 zł/netto149.00 zł/netto Domena .restaurant (1 rok):199.00 zł/netto219.00 zł/netto219.00 zł/netto Domena .review (1 rok):129.00 zł/netto149.00 zł/netto149.00 zł/netto Domena .reviews (1 rok):99.00 zł/netto119.00 zł/netto119.00 zł/netto Domena .site (1 rok):129.00 zł/netto149.00 zł/netto149.00 zł/netto Domena .ski (1 rok):169.00 zł/netto199.00 zł/netto199.00 zł/netto Domena .vodka (1 rok):129.00 zł/netto149.00 zł/netto149.00 zł/netto Domena .vision (1 rok):129.00 zł/netto149.00 zł/netto149.00 zł/netto Domena .vacations (1 rok):129.00 zł/netto149.00 zł/netto149.00 zł/netto Domena .yoga (1 rok):129.00 zł/netto149.00 zł/netto149.00 zł/netto Domena .voyage (1 rok):199.00 zł/netto219.00 zł/netto219.00 zł/netto Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 • Uwaga na informacje o płatnościach - Drodzy Klienci, dotarło do nas ostatnio kilka informacji odnośnie wiadomości e-mail dotyczących płatności za usługi świadczone przez naszą firmę, ale niewysłanych przez nas! W związku z tym bardzo prosimy o dokładne sprawdzanie wszelkich informacji o płatnościach. Szczególnie prosimy zwracać uwagę na: automatyczne wiadomości o płatnościach wysyłamy...  tylko z adresu platnosci@netwave.pl, nasz numer konta bankowego jest stały od początku działania firmy i nie planujemy na razie go zmieniać, link do płatności online zawsze prowadzi do naszej strony, która zabezpieczona jest certyfikatem SSL (zielona kłódka), nie wysyłamy faktur ani innych załączników spakowanych (.ZIP, .RAR), wysyłane przez nas załączniki do wiadomości e-mail mają zawsze rozszerzenie .PDF, w chwili obecnej nie wysyłamy wiadomości SMS dotyczących płatności. Zmieni się to za jakiś czas ale zostaną Państwo o tym wcześniej poinformowani. Przy okazji prosimy o podawanie w tytułach przelewów bankowych dokładnych nazw usług lub numerów płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących płatności prosimy o kontakt.
 • Nowe domeny narodowe - W ostatnim czasie w naszej ofercie pojawiło się kilkaset nowych domen globalnych. W związku z tym dla równowagi dodajemy do naszej oferty nowe domeny narodowe. Domeny z rozszerzeniem .CH (Szwajcaria), .HU (Węgry), .SI (Słowenia), .LT (Litwa) oraz 7 innych domen narodowych można od dziś rejestrować za naszym pośrednictwem. Kolejne domeny już wkrótce, zapraszamy...  do rejestracji... Ile kosztują nowe domeny: Usługa: Rejestracja: Odnowienie: Transfer: Domena .ae (1 rok):280.00 zł/netto330.00 zł/netto0.00 zł/netto Domena .ag (1 rok):360.00 zł/netto400.00 zł/netto0.00 zł/netto Domena .ch (1 rok):70.00 zł/netto100.00 zł/netto0.00 zł/netto Domena .hu (1 rok):60.00 zł/netto80.00 zł/netto0.00 zł/netto Domena .li (1 rok):70.00 zł/netto100.00 zł/netto0.00 zł/netto Domena .lt (1 rok):100.00 zł/netto130.00 zł/netto0.00 zł/netto Domena .lu (1 rok):90.00 zł/netto110.00 zł/netto0.00 zł/netto Domena .md (1 rok):250.00 zł/netto700.00 zł/netto0.00 zł/netto Domena .me (1 rok):70.00 zł/netto110.00 zł/netto0.00 zł/netto Domena .mx (1 rok):190.00 zł/netto230.00 zł/netto0.00 zł/netto Domena .si (1 rok):110.00 zł/netto130.00 zł/netto0.00 zł/netto Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 • .art, .life, .love, .moda, .men - nowe domeny globalne - .lol, .link, .live, .media .marketing i jeszcze 8 nowych typów domen globalnych trafia dziś do naszej oferty rejestracji domen internetowych. Teraz za naszym pośrednictwem można zamówić domeny w ponad 360 ciekawych rozszerzeniach. Kolejne nowe domeny już wkrótce, zapraszamy do rejestracji... Ile kosztują nowe domeny: Usługa: Rejestracja: Odnowienie: Transfer:...  Domena .art (1 rok):69.00 zł/netto80.00 zł/netto80.00 zł/netto Domena .land (1 rok):130.00 zł/netto160.00 zł/netto160.00 zł/netto Domena .lat (1 rok):130.00 zł/netto160.00 zł/netto160.00 zł/netto Domena .lease (1 rok):199.00 zł/netto230.00 zł/netto230.00 zł/netto Domena .lgbt (1 rok):180.00 zł/netto210.00 zł/netto210.00 zł/netto Domena .life (1 rok):130.00 zł/netto160.00 zł/netto160.00 zł/netto Domena .limited (1 rok):130.00 zł/netto160.00 zł/netto160.00 zł/netto Domena .link (1 rok):59.00 zł/netto70.00 zł/netto70.00 zł/netto Domena .live (1 rok):100.00 zł/netto130.00 zł/netto130.00 zł/netto Domena .loan (1 rok):130.00 zł/netto150.00 zł/netto150.00 zł/netto Domena .loans (1 rok):380.00 zł/netto400.00 zł/netto400.00 zł/netto Domena .lol (1 rok):130.00 zł/netto150.00 zł/netto150.00 zł/netto Domena .love (1 rok):130.00 zł/netto150.00 zł/netto150.00 zł/netto Domena .marketing (1 rok):130.00 zł/netto150.00 zł/netto150.00 zł/netto Domena .media (1 rok):130.00 zł/netto150.00 zł/netto150.00 zł/netto Domena .men (1 rok):130.00 zł/netto150.00 zł/netto150.00 zł/netto Domena .moda (1 rok):130.00 zł/netto150.00 zł/netto150.00 zł/netto Domena .ws (1 rok):80.00 zł/netto150.00 zł/netto150.00 zł/netto Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 • Transfer domeny - W celu rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z transferem domen internetowych przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji i zasad z tym związanych. Z naszego zestawienia można dowiedzieć się jak rozpocząć proces transferu, co to jest kod autoryzacyjny (Authinfo/Authcode) i skąd go otrzymać. Ponadto opisujemy różnice w zasadach transferu jakie...  obowiązują dla domen: polskich, globalnych oraz europejskich. Zapraszamy do lektury i transferu domen do nas.
 • Zmiany w promocjach na hosting, domeny i certyfikaty SSL - Z dniem 06 lipca 2017 roku zakończone zastają następujące promocje: Certyfikat SSL do konta 30% taniej - cena rejestracji 70 zł/netto, Domeny .EU za dychę - cena rejestracji 8.13 zł/netto. Jednocześnie informujemy, że ceny rejestracji wyżej wymienionych usług będą utrzymane na poziomie obowiązującym w trakcie trwania promocji. Wznawiamy także promocję...  na hosting - regulamin promocji. Od dziś każde konto hostingowe przeniesione od innego operatora będzie premiowane dodatkowymi 6 miesiącami abonamentu gratis. . Serdecznie zapraszamy do zamawiania usług i przenoszenia kont.
 • Rezygnacja z domeny .at (Austria) - W przypadku rezygnacji z domeny .at należy wysłać wniosek o jej usunięcie do operatora domen austryjackich . Wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie: https://www.nic.at/en/service/domain-cancellation/. Brak pisemnej rezygnacji spowoduje przejęcie obsługi domeny przez: nic.at GmbH (główny operator domen austryjackich). Właściciel zostanie dodatkowo...  obciążony kosztami odnowienia domeny według cennika umieszczonego na stronie: https://www.nic.at/en/service/billing/prices/.
 • Ostatnie nowe domeny w 2017 roku - Dziś po raz ostatni w tym roku do naszej oferty dodajemy nowe domeny globalne i narodowe. Liczba domen jakie można zarejestrować za naszym pośrednictwem wzrosła więc do ponad 340 rozszerzeń. Osobom rejestrującym domeny globalne przypominamy o konieczności weryfikowania adresów e-mail podanych podczas rejestracji. Nowo dodane domeny to: .ae, .ag, .ch, .li, .lt,...  .md, .me, .mx, .auction, .bingo, .boats, .broker, .kaufen,.kitchen, .legal, .money, .photography, .sex, .shop, .store, .tech, .top, .vip, .website, .wedding, .work, .zone Zapraszamy do rejestracji...
 • Kolejne zmiany w domenach globalnych - Jak zapowiada ICANN (organizacja odpowiadająca za zarządzanie domenami globalnymi) już od grudnia 2016 roku wprowadzone zostaną nowe zasady mające chronić abonentów przed utratą domen globalnych. Każda zmiana w danych właściciela domeny globalnej będzie wymagała podwójnego potwierdzenia. Potwierdzić zmianę będzie musiał zarówno obecny oraz przyszły...  abonent domeny. Potwierdzenie będzie wymagane nawet jeżeli zmianie ulegną tylko niektóre dane, a abonent fizycznie pozostanie ten sam. Wprowadzony zostanie także dodatkowy czas ochrony domeny przed jej transferem do innego rejestratora. Poza aktualnie obowiązującym okresem 60 dni po transferze lub rejestracji dojdzie dodatkowo 60 dniowy okres blokady transferu po zmianie abonenta. Wszystkim abonentom domen globalnych sugerujemy sprawdzenie i aktualizacje danych przed datą wprowadzenia zmian.
 • Ponad 300 typów domen w ofercie - Od dziś za naszym pośrednictwem można rejestrować domeny globalne w 18 nowych rozszerzeniach. W naszej ofercie znajduje się więc już ponad 300 typów domen do wyboru. Przypominamy także o konieczności weryfikowania adresów e-mail podanych podczas rejestracji domen globalnych. Nowo dodane domeny to: .hiphop, .hockey, .holdings, .holiday, .horse, .host, .hosting,...  .house, .how, .immo, .industries, .ink, .institute, .insure, .international, .investments, .irish, .jewelry, .jobs, .je, .ltd, .jo, .parts, .im, .fr, .ga, .gg, .gl, .gr, .gs, .gy, .online, .bz, .cm, .af, .pro Kolejne rozszerzenia domen będą dodawane sukcesywnie. Zapraszamy do rejestracji...
 • Nowe domeny globalne - Niezmiernie miło nam poinformować, iż od dnia dzisiejszego rozszerzamy pulę domen globalnych, jaką mogą Państwo zarejestrować w naszej firmie. Nowe domeny w naszej ofercie to: .academy, .actor, .adult, .agency, .apartments, .band, .bar, .beer, .bet, .bid, .bike, .business. Kolejne rozszerzenia domen będą dodawane sukcesywnie. Przypominamy także o konieczności...  weryfikowania adresów e-mail podanych podczas rejestracji domeny globalnej. Zapraszamy do rejestracji... ---------------------------------------------------------- 19.05.2016 - Kolejne domeny dodane: .cab, .cafe, .camera, .camp, .cards, .care, .careers, .cash, .casino, .catering, .center, .chat, .cheap, .city, .cleaning, .click, .clinic, .clothing, .cloud, .club. ---------------------------------------------------------- 22.05.2016 - Kolejna paczka domen dodana: .coach, .codes, .coffee, .community, .company, .computer, .construction, .consulting, .contractors, .cooking, .cool, .country, .coupons, .credit, .cruises. ---------------------------------------------------------- 02.06.2016 - Nowe domeny dodane: .dance, .date, .dating, .deals, .delivery, .dental, .design, .diet, .digital, .direct, .directory, .discount, .dog, .domains, .download. ---------------------------------------------------------- 02.06.2016 - Aktaliazacja listy domen, dodano: .earth, .education, .email, .energy, .engineering, .enterprises, .equipment, .estate, .eu.com, .events, .exchange, .expert, .exposed, .express ---------------------------------------------------------- 22.08.2016 - Kolejne domeny dodane: .fail, .faith, .family, .farm, .fashion, .finance, .financial, .fish, .fishing, .fit, .fitness, .flights, .florist, .flowers, .football, .forex, .forsale, .foundation, .fund, .furniture.
 • Oferujemy kompleksowe rozwiązania internetowe takie jak: hosting, rejestracja domeny, projektowanie stron www oraz sklepów internetowych. We offer complex Internet solutions such as hosting, domain registration, webdesign and e-shop projects. We also offer aditional services: website translation. Gdańsk, Sopot, Gdynia, trójmiasto, hosting, domeny, certyfikaty SSL, tani hosting, tanie domeny, polskie domeny, dobry hosting, polskie domeny, domeny tanio,
Domeny - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 - Netwave s.c.