Hosting, domeny, certyfikaty SSL
Hosting, domeny, certyfikaty ssl - netwave.pl
Od 2005 roku...
 • Nowe certyfikaty SSL, zaufanej firmy Comodo, gwarantujące bezpieczeństwo danych przesyłanych drogą elektroniczną.
  Comodo Positive SSL
  w super cenie: 60.00 zł netto/rok.
 • Jedne z najpopularniejszych certyfikaótw SSL gwarantujących bezpieczeństwo danych przesyłanych drogą elektroniczną.
  Certyfikat RapidSSL
  w super cenie: 70.00 zł netto/rok.
Regulamin usługi w netwave.pl

Certyfikaty SSL - regulamin:

I. Definicje
 1. Niniejszy Regulamin, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług rejestracji Certyfikatów SSL, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicje:
  1. Usługodawca - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, tj. Artur Kuta wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod nr 121873 oraz Michał Twaróg wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem 121872, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Netwave s.c. Artur Kuta, Michał Twaróg, ul. Startowa 17b/7, 80 – 461 Gdańsk,
  2. Klient - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną), zlecający Usługodawcy w imieniu własnym lub innego podmiotu rejestrację Certyfikatu SSL, któremu Usługodawca będzie wystawiał faktury za rejestrację i utrzymanie zgłaszanego certyfikatu,
  3. Abonent – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) na rzecz którego ma być zarejestrowany Certyfikat SSL i którego dane zostały podane we Wniosku o rejestrację Certyfikatu jako dane Abonenta,
  4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Certyfikat SSL – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych, walidowany i wystawiony przez Wystawcę. Certyfikat wystawiany jest dla konkretnej nazwy domenowej (domeny) i służy uwierzytelnianiu zasobów zgromadzonych na serwerze, na którym jest zainstalowany.
  6. Wystawca – podmiot uprawniony do wystawiania Certyfikatów SSL oraz weryfikacji danych przesłanych przez Klienta.
  7. Okres rejestracji certyfikatu SSL - okres określony w ofercie Usługodawcy, zamieszczonej na Stronie internetowej Usługodawcy, na który Klient zawarł na warunkach niniejszego Regulaminu umowę o rejestrację Certyfikatu SSL.
  8. Opłata za rejestrację – wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie usługi rejestracji Certyfikatu SSL według cennika obowiązującego w dniu zgłoszenia Certyfikatu do rejestracji.
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  10. Strona internetowa Usługodawcy – strona o adresie: https://www.netwave.pl.
  11. Wniosek o rejestrację certyfikatu SSL – formularz rejestracji znajdujący się na Stronie internetowej Usługodawcy.
II. Warunki zawierania i rozwiązania umowy
 1. Złożenie Wniosku o rejestrację Certyfikatu SSL jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą o reprezentację Abonenta przed Wystawcą, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta, oraz z upoważnieniem Usługodawcy do zawarcia umowy o rejestrację Certyfikatu SSL pomiędzy Abonentem a Wystawcą na zasadach rejestracji Certyfikatów SSL danego Wystawcy.
 2. W celu rejestracji Certyfikatu SSL, Usługodawca, działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta, (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Abonenta lub za pośrednictwem Klienta) z odpowiednią firmą certyfikującą.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia Usługodawcy reprezentacji przy rejestracji Certyfikatu SSL. Upoważnienie udzielone Klientowi przez Abonenta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji certyfikatu, w tym w szczególności:
  1. do podania danych osobowych Abonenta – osoby fizycznej oraz wyrażenie zgody w imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w Regulaminie,
  2. do udzielenia Usługodawcy dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji Certyfikatu SSL w imieniu Abonenta.
 4. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę na skutek zlecenia rejestracji Certyfikatu SSL bez upoważnienia Abonenta oraz podania danych osobowych Abonenta bez upoważniania lub z przekroczeniem jego zakresu.
 5. Z chwilą założenia Wniosku o rejestrację Certyfikatu SSL Klient oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy, w tym z treścią Regulaminu oraz regulaminem wybranego Wystawcy:
   1. dla GeoTrust Inc. http://www.geotrust.com
   2. dla VeriSign Inc. http://www.verisign.com
   3. Comodo Group, Inc. https://www.comodo.com/
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu wykonywania zawieranej umowy,
  4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę.
 6. Klientowi, który zawarł umowę o rejestrację Certyfikatu SSL, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego Klientom na stronach internetowych Usługodawcy, lub poprzez przesłanie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ma prawo do rezygnacji z rejestracji zgłoszonego Certyfikatu SSL w terminie 14 dni od jego zgłoszenia. W takim przypadku dokonana wpłata jest zwracana w całości na konto Klienta. Klient jednocześnie upoważnia Usługodawcę do automatycznej rejestracji Certyfikatu SSL po odnotowaniu wpłaty (w przypadku rezygnacji z rejestracji lub przedłużenia Certyfikatu SSL, o dokonaniu wpłaty Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Usługodawcy).
 7. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego Klientom na stronach internetowych Usługodawcy lub poprzez przesłanie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może odstąpić od umowy pod warunkiem, że do tej chwili nie został złożony u Rejestratora wniosek o rejestrację określonego Certyfikatu SSL. W przypadku odstąpienia od umowy w powyższym terminie, opłata jest zwracana w całości. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu rejestracji certyfikatu niezwłocznie po odnotowaniu wpływu opłaty na konto Usługodawcy, bez oczekiwania na upływ 10-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy.
 8. Rejestracja Certyfikatu SSL odbywa się na podstawie:
  1. zgłoszenia Certyfikatu wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi Abonenta ze Strony internetowej Usługodawcy lub Panelu administracyjnego,
  2. pełnomocnictwa udzielonego przez Abonenta Certyfikatu SSL do reprezentowania go,
  3. dokonanej wpłaty Opłaty za rejestrację.
 9. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy, w przypadku:
  1. uzasadnionego podejrzenia, iż dane podane przez Klienta są niezgodne z rzeczywistością,
  2. nie potwierdzenia w terminie 3 dni od wezwania danych osobowych podanych we Wniosku o wystawienie Certyfikatu SSL w sposób określony przez Usługodawcę,
  3. wcześniejszego rozwiązania umowy z Klientem przez Usługodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient.
III. Rejestracja i utrzymywanie Certyfikatów SSL
 1. Zgłoszenie.

  Zgłoszenie Certyfikatu SSL do wystawienia odbywa się za pomocą formularza dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy lub Panelu administracyjnego. Usługodawca zobowiązuje się do rejestracji Certyfikatów SSL, które zostaną opłacone w terminie 14 dni od zgłoszenia. W przypadku upływu tego okresu, należy dokonać ponownego zgłoszenia.
 2. Rejestracja.
  1. Informacje o Certyfikacie SSL zgłoszonym za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawcy, przechowywane są przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty Opłaty za rejestrację zgłoszonego Certyfikatu SSL. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres e-mail Klienta informacji o płatności.
  2. Zgłoszenie rejestracyjne odbywa się w ciągu 24 godzin od czasu odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. Do 7 dni od daty otrzymania Opłaty za rejestrację Certyfikatu SSL zostanie wystawiona faktura VAT. Usługodawca może odmówić rejestracji Certyfikatu co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem umowy jeśli:
   1. opłata za Certyfikat nie wpłynie na rachunek bankowy Usługodawcy w ciągu 14 dni od złożenia Wniosku o rejestrację Certyfikatu SSL,
   2. Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane (w celu ich potwierdzenia Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np. prowadzonej działalności w terminie 3 dni roboczych od doręczenia żądania),
   3. Certyfikat SSL jest już zarejestrowany,
   4. Abonent nie wypełnił prawidłowo Wniosku o rejestrację Certyfikatu SSL,
   5. Wystawca odmówi rejestracji zgłoszonego Certyfikatu.
 3. Zmiana danych Abonenta.

  Zgłoszenie Certyfikatu SSL do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta Certyfikatu. W przypadku zmiany danych Abonenta Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez Panel administracyjny.
 4. Przedłużenie okresu ważności Certyfikatu SSL.

  Usługodawca zobowiązuje się wysłać do Abonenta informację o płatności za kolejny okres rozliczeniowy dla Certyfikatu na 21 dni przed terminem wygaśnięcia Okresu rejestracji. Abonent w przypadku chęci przedłużenia Certyfikatu zobowiązany jest do opłacenia usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie Certyfikat zostanie automatycznie zablokowana przez system Wystawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie Certyfikatu spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie Okresu rejestracji. Za datę opłacanie Certyfikatu SSL uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną wartością wystawionej faktury. Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia Okresu Certyfikacji na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 24 godzin od odnotowania wpłaty na rachunku bankowym.
IV. Dane osobowe
 1. Klient zobowiązuje się do podania we Wniosku o rejestrację Certyfikatu SSL danych wymaganych przez Usługodawcę, zgodnych z rzeczywistością.
 2. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta niezbędnych do wykonania usługi. Podanie następujących danych osobowych jest wymagane w celu rejestracji Certyfikatu:
  1. nazwisko i imiona Abonenta,
  2. PESEL
  3. adres zameldowania na pobyt stały,
  4. adres poczty elektronicznej Abonenta,
  5. numer telefonu kontaktowego.
 3. Podanie danych określonych w ust 2 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi.
 4. Klient jest zobowiązany zapewnić Abonentowi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że:
  1. Abonent wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę,
  2. Abonent został poinformowany o danych Usługodawcy, wskazanych w pkt. I. Regulaminu, celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Abonenta przez Usługodawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 – tj. z późn. zm.).
 6. Abonent ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. W celu wykonania usługi i w zakresie do tego niezbędnym, Usługodawca ma prawo przekazać dane osobowe Klienta lub Abonenta następującym podmiotom:
  1. Wystawcy Certyfikatów GeoTrust Inc.
  2. Wystawcy Certyfikatów VeriSign Inc.
  3. Wystawcy Certyfikatów Comodo Group, Inc.
V. Obowiązek przestrzegania prawa
 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu z usługi przez Klienta lub Abonenta niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta lub Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Klienta lub Abonenta, Usługodawca ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
VI. Okres rejestracji Certyfikatu SSL
 1. Usługodawca rejestruje Certyfikat SSL na Okres rejestracji wskazany na Stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Najmniejszą jednostką Okresu rejestracji Certyfikatu SSL jest 1 rok.
 3. Okresy rejestracji Certyfikatu SSL liczony jest od daty zarejestrowania Certyfikatu.
VII. Płatności i formy rozliczenia
 1. Płatność za usługę rejestracji Certyfikatu SSL należy wnosić z góry.
 2. Datą zapłaty Opłaty za rejestrację Certyfikatu SSL jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. Wpłaty Opłaty za rejestrację Certyfikatu SSL należy wnosić za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy Usługodawcy.
 4. Opłata za rejestrację Certyfikatu SSL regulowana jest wg cennika znajdującego się na Stronie internetowej Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na ceny usług zamówionych przed zmianą. Rejestracja Certyfikatu SSL oraz przedłużenie okresu jego rejestracji odbywa się według aktualnego cennika oraz zasad określonych w Regulaminie.
 6. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane we Wniosku o rejestrację Certyfikatu SSL.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do wysłania pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta faktury informacji o płatności w ciągu 2 dni roboczych od złożenia przez Klienta Wniosku o rejestrację Certyfikatu SSL.
 8. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty Opłaty za rejestracje Certyfikatu SSL, Usługodawca wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 9. Klient zobowiązany jest do dokonywania terminowej płatności za zamówione usługi na podstawie informacji o płatności przesłanej przez Usługodawcę.
 10. Klient ponosi koszty (opłata za przelew) zwrotu przez Usługodawcę na rzecz Klienta wpłaconej przez Klienta całej lub części Opłaty za rejestrację, której obowiązek zwrotu powstał na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient.
 11. Klient oświadcza, że akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej przez Usługodawcę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, nr 249, poz. 1661).
VIII. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca
 1. Do uruchomienia i korzystania z usługi rejestracji Certyfikatu SSL niezbędny jest komputer podłączony do Internetu obsługujący przeglądarkę internetową uaktualnioną do jej najnowszej wersji.
IX. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacja składana przez Klienta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług rejestracji Certyfikatu SSL, musi być sporządzona w formie pisemnej i określać:
  1. Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja,
  3. przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające jej wniesienie.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Klientowi listem poleconym odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji i jego uzasadnienie.
X. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie należytej staranności w procesie rejestracji Certyfikatu SSL. W szczególności Usługodawca pod warunkiem zachowania należytej staranności, nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w rejestracji lub przedłużenia ważności Certyfikatu SSL oraz zmian danych, na które została zarejestrowany Certyfikat SSL z przyczyn od siebie niezależnych, w tym z przyczyn leżących po stronie współpracujących Wystawców Certyfikatów SSL.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Klienta lub Abonenta oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań Klienta lub Abonenta.
 4. Wysokość roszczenia Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości wniesionej przez Klienta Opłaty za rejestrację Certyfikatu SSL. Powyższe ograniczenia nie dotyczą Konsumenta.
XI. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2014 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Usługodawcą.
 2. Usługodawca może w trakcie trwania umowy wprowadzić nowy Regulamin świadczenia usług rejestracji Certyfikatów SSL albo dokonać zmian w treści obowiązującego Regulaminu.
 3. O wprowadzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi dotychczasowego Klienta przesyłając mu na wskazany przez niego do korespondencji adres poczty elektronicznej e-mail z treścią nowego regulaminu (a w przypadku zmiany regulaminu z informacją o wprowadzonych zmianach) i odnośnik do strony internetowej zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzane zmiany wraz z pouczeniem o treści ust 4 poniżej.
 4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na Stronie internetowej Usługodawcy w stosunku do dotychczasowych Klientów, o ile Klient, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
 5. Do umów zawartych z Usługodawcą na podstawie Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 7. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług rejestracji Certyfikatu SSL przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, wskazanego w pkt. IX Regulaminu.
 8. 8Wszelkie spory mogące wynikać z umowy o świadczenie usług rejestracji Certyfikatu SSL, których nie uda się rozwiązać w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
Nowości w netwave.pl
 • Brak certyfikatu SSL - strona niebezpieczna? - Jak podaje Google na swoim blogu, już od lipca 2018 roku przeglądarki Chrome będą oznaczać wszystkie strony, które nie posiadają certyfikatu SSL, jako potencjalnie niebezpieczne. Oznaczenie to będzie widoczne na pasku adresu przeglądarki od wersji 68. W celu uniknięcia powyższego problemu, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, już teraz zachęcamy...  do zakupu i zabezpieczenia stron i sklepów internetowych certyfikatami SSL. Zakup certyfikatu SSL z naszej oferty obejmuje także jego darmową instalację pod warunkiem, że domena na którą go wykupiono utrzymywana jest na naszych serwerach.
 • Uwaga na informacje o płatnościach - Drodzy Klienci, dotarło do nas ostatnio kilka informacji odnośnie wiadomości e-mail dotyczących płatności za usługi świadczone przez naszą firmę, ale niewysłanych przez nas! W związku z tym bardzo prosimy o dokładne sprawdzanie wszelkich informacji o płatnościach. Szczególnie prosimy zwracać uwagę na: automatyczne wiadomości o płatnościach wysyłamy...  tylko z adresu platnosci@netwave.pl, nasz numer konta bankowego jest stały od początku działania firmy i nie planujemy na razie go zmieniać, link do płatności online zawsze prowadzi do naszej strony, która zabezpieczona jest certyfikatem SSL (zielona kłódka), nie wysyłamy faktur ani innych załączników spakowanych (.ZIP, .RAR), wysyłane przez nas załączniki do wiadomości e-mail mają zawsze rozszerzenie .PDF, w chwili obecnej nie wysyłamy wiadomości SMS dotyczących płatności. Zmieni się to za jakiś czas ale zostaną Państwo o tym wcześniej poinformowani. Przy okazji prosimy o podawanie w tytułach przelewów bankowych dokładnych nazw usług lub numerów płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących płatności prosimy o kontakt.
 • Zmiany w promocjach na hosting, domeny i certyfikaty SSL - Z dniem 06 lipca 2017 roku zakończone zastają następujące promocje: Certyfikat SSL do konta 30% taniej - cena rejestracji 70 zł/netto, Domeny .EU za dychę - cena rejestracji 8.13 zł/netto. Jednocześnie informujemy, że ceny rejestracji wyżej wymienionych usług będą utrzymane na poziomie obowiązującym w trakcie trwania promocji. Wznawiamy także promocję...  na hosting - regulamin promocji. Od dziś każde konto hostingowe przeniesione od innego operatora będzie premiowane dodatkowymi 6 miesiącami abonamentu gratis. . Serdecznie zapraszamy do zamawiania usług i przenoszenia kont.
 • RapidSSL do konta 30% taniej - Zamawiając teraz dowolne konto hostingowe z naszej oferty można w zamian dobrze już znanej promocji "Hosting z domeną gratis" wybrać nową "Certyfikat SSL do konta 30% taniej". Ze względu na pojawiające się, w przeglądarkach internetowych, ostrzeżenia o nie zabezpieczeniu stron zawierających formularze (rejestracji, logowania, itp.) zapraszamy do skorzystania...  z nowej promocji. Szczególnie zachęcamy właścicieli sklepów internetowych. Promocje nie łączą się ze sobą i kodami rabatowymi na hosting.
 • Certyfikaty SSL w 2017 roku - Od początku przyszłego roku przeglądarka Google Chrome zacznie stopniowo oznaczać strony internetowe bez certyfikatów SSL jako potencjalnie niebezpieczne. Widoczne ostrzeżenie o braku zabezpieczenia certyfikatem pojawi się na pasku adresu przeglądarki. W związku z powyższym, zalecamy zabezpieczenie stron i sklepów internetowych, na których znajdują się formularze...  przesyłające dane użytkowników certyfikatem SSL. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą certyfikatów SSL oraz z aktualnymi promocjami. Źródło: https://security.googleblog.com/2016/09/moving-towards-more-secure-web.html
 • Google Chrome i certyfikaty SSL - Już od stycznia 2017 roku przeglądarka Google Chrome będzie traktować strony bez szyfrowania (http) jako potencjalnie niebezpieczne. Ostrzeżenie o braku zabezpieczenia certyfikatem SSL pojawi się na pasku adresu przeglądarki. Działanie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez wymuszenie korzystania z certyfikatów...  SSL. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo i na początku obejmą strony logowania oraz płatności online, a więc sklepy internetowe oraz serwisy instytucji finansowych. Źródło: https://security.googleblog.com/2016/09/moving-towards-more-secure-web.html
 • Nowe certyfikaty Positive SSL - Niezmiernie miło nam poinformować o wprowadzeniu do naszej oferty dwóch nowych certyfikatów Comodo z serii Positive SSL. Certyfikaty te gwarantują bezpieczeństwo danych przesyłanych drogą elektroniczną w przystępnej cenie. Comodo Group, Inc. to zaufany i ceniony na świecie wystawca certyfikatów SSL. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej oferty......  Niezmiernie miło nam poinformować o wprowadzeniu do naszej oferty dwóch nowych certyfikatów Comodo z serii Positive SSL. Certyfikaty te gwarantują bezpieczeństwo danych przesyłanych drogą elektroniczną w przystępnej cenie. Comodo Group, Inc. to zaufany i ceniony na świecie wystawca certyfikatów SSL. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej oferty...
 • Przedłużona promocja na certyfikaty RapidSSL - Przypominamy o aktualnie obowiązującej promocji na rejestrację certyfikatów RapidSSL w cenie 50 zł netto. Według informacji podanych na konferencji Google I/O 2014 posiadanie certyfikatu SSL dla strony WWW, czy sklepu internetowego, może mieć korzystny wpływ na pozycję serwisu w wynikach wyszukiwania.Zobacz video z konferencji na: https://www.youtube.com/watch?...  v=cBhZ6S0PFCY. Szczegółowe informacje dotyczące promocyjnej rejestracji certyfikatów SSL na stronie internetowej: http://www.netwave.pl/certyfikaty_ssl/promocje.html. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji.
 • Promocja na certyfikaty RapidSSL - Niezmiernie miło nam poinformować Państwa o wprowadzeniu nowej, promocyjnej ceny na bardzo popularny certyfikat RapidSSL. O dnia dzisiejszego do 28.02.2015 roku cena rejestracji certyfikatu RapidSSL wynosi tylko 61.50 zł brutto (50.00 zł netto). Szczegółowe informacje dotyczące promocyjnej rejestracji certyfikatów SSL na stronie internetowej: http://www.netwave....  pl/certyfikaty_ssl/promocje.html. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji.
 • Heartbleed - Szanowni Klienci w związku z licznymi informacjami na temat luk bezpieczeństwa w protokołach SSL informujemy, że wszystkie nasze serwery posiadają aktualne zabezpieczenia, przez co luka Heartbleed nie stanowi zagrożenia dla Państwa danych....  Szanowni Klienci w związku z licznymi informacjami na temat luk bezpieczeństwa w protokołach SSL informujemy, że wszystkie nasze serwery posiadają aktualne zabezpieczenia, przez co luka Heartbleed nie stanowi zagrożenia dla Państwa danych.
 • Certyfikaty SSL - W pierwszej połowie kwietnia 2010 roku naszą ofertę poszerzymy o możliwość zamawiania certyfikatów SSL. Na początku w naszej ofercie pojawią się certyfikaty RapidSSL i GeoTrust w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie certyfikaty, które zostaną zamówione do kont na serwerach netwave.pl, zostaną przez nas bezpłatnie zainstalowane. Certyfikaty SSL szczególnie...  polecamy Klientom, którzy za pośrednictwem swoich stron pobierają i przetwarzają wszelkie dane osobowe np. sklepy internetowe. Certyfikat SSL poprzez szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych informacji i uniemożliwiaja ich podgląd przez osoby nieuprawnione.
 • Oferujemy kompleksowe rozwiązania internetowe takie jak: hosting, rejestracja domeny, projektowanie stron www oraz sklepów internetowych. We offer complex Internet solutions such as hosting, domain registration, webdesign and e-shop projects. We also offer aditional services: website translation. Gdańsk, Sopot, Gdynia, trójmiasto, hosting, domeny, certyfikaty SSL, tani hosting, tanie domeny, polskie domeny, dobry hosting, polskie domeny, domeny tanio,
Certyfikaty SSL - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 - Netwave s.c.